1. Czy jest możliwy/kwalifikowalny  zakup samochodu w ramach planowanej działalności? Czy istnieją limity co do kwot?

Beneficjent nie wprowadza limitów, co do kwoty na zakup pojazdu. Koniecznym jest opisanie niezbędność i racjonalności zakupu. Istotnym jest powiązanie zakupu ze wskazanym PKD. Racjonalność zakupu/adekwatność ceny oceni komisja oceny wniosku, zatem należy zwrócić uwagę na opis planowanego do zakupu przedmiotu. Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 2 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 nie jest dopuszczalne udzielenie wsparcia osobom planującym rozpoczęcie działalności gospodarczej w zakresie drogowego transportu towarów na nabycie pojazdów przeznaczonych do takiego transportu. Ponadto należy zwrócić uwagę na zapisy Załącznika nr 1 Szczegółowy opis sektorów wykluczonych z możliwości ubiegania się o otrzymanie wsparcia WYKLUCZENIA W OPARCIU O ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1407/2013 Z DNIA 18 GRUDNIA 2013 R. W SPRAWIE STOSOWANIA ART. 107 I 108 TRAKTATU O FUNKCJONOWANIU UNII EUROPEJSKIEJ

 

2. Czy jest możliwy zakup towaru do sklepu odzieżowego? Czy są limity co do kwoty?

Beneficjent nie wprowadza limitów, co do kwoty zakupu środków obrotowych. Koniecznym jest opisanie niezbędność i racjonalności zakupu. Istotnym jest powiązanie zakupu ze wskazanym PKD. Racjonalność zakupu/wartość zakupów oceni komisja oceny wniosku, zatem należy zwrócić uwagę na opis zasadności planowanego do zakupu towaru.

 

3. Czy należy dokonać zakupów na wiodące PKD?

Tak, zakupy muszą być ściśle powiązane z wiodącym PKD.

 

4. Czy jest określony dochód przypadający na członka rodziny w gospodarstwie domowym w przypadku poręczyciela?

Poręczyciel będzie zobowiązany do przedłożenia dokumentów potwierdzających sytuację finansową tj. m.in. oświadczenia, zaświadczenia z zakładu pracy. Zgodnie z zapisami Regulaminu

W przypadku wyboru formy zabezpieczenia w postaci poręczenia lub weksla z poręczeniem wekslowym wymagane jest poręczenie 1 lub 2 poręczycieli, z których każdy/łącznie spełnia łącznie następujące warunki:

a)      osoba fizyczna w wieku do 74 lat,

b)      nie ciążą na poręczycielu zobowiązania z tytułu zajęć sądowych i administracyjnych i nie toczy się w stosunku do niego postępowanie sądowe, egzekucyjne lub windykacyjne dotyczące niespłaconych zobowiązań,

c)      uzyskujący miesięcznie minimum 3.500,00 zł brutto lub 1 poręczyciel 7.000,00 zł brutto z tytułu:

Ø  pozostawania w stosunku pracy z pracodawcą nie będącym w stanie likwidacji lub upadłości, zatrudnienia na czas nieokreślony lub określony minimum 3 lat licząc od dnia złożenia Biznesplanu, nie będących w okresie wypowiedzenia, lub

Ø  prowadzenia działalności gospodarczej przez okres minimum 6 miesięcy, która nie jest w stanie likwidacji lub upadłości, lub

Ø  posiadania przyznanego prawa do emerytury lub renty na okres nie krótszy niż 2 lata począwszy od dnia złożenia Biznesplanu.

Wskazana kwota 3500,00 w przypadku każdego z poręczycieli nie jest kwotą zwolnioną z realizacji potraceń, stad też Beneficjent nie  określa dochodu przypadającego na członka rodziny w gospodarstwie domowym w przypadku poręczyciela.

Nie mniej jednak na podstawie przedłożonych w/w dokumentów oceni sytuację finansową poręczyciela. Ma prawo negatywnej oceny sytuacji poręczającego. Wówczas Uczestnik będzie zobowiązany do wskazania nowego poręczającego. 

Ponadto w uzasadnionych przypadkach np. ze względu na specyfikę prowadzonej działalności lub charakter ponoszonych wydatków, Beneficjent może nie wyrazić zgody na złożenie zabezpieczenia w formie proponowanej przez Uczestnika projektu

 

5. Czy umowa kupna sprzedaży jest wystarczającym dokumentem potwierdzającym zakup?

Uczestnik jest zobowiązany do dochowania wszelkiej staranności przy dokonywaniu zakupów.

Zakup musi być tak udokumentowany, a wydatek poniesiony. Prowadząc działalność gospodarczą, aby móc zaliczać poniesione wydatki do kosztów uzyskania przychodów, co do zasady trzeba posiadać dokumenty spełniające wymogi uznania je za dowody księgowe.

Beneficjent będzie weryfikował podczas wizyt monitorujących, czy sprzęt wskazany we wniosku został zakupiony i jest w posiadaniu Uczestnika.

 

6. Jeśli prowadzono działalność i zamknięto w wyniku COVID to czy jest możliwe ponowne otwarcie na tożsame PKD?

Zgodnie z Regulaminem konkursu w projekcie nie mogą uczestniczyć osoby, które posiadały wpis do CEIDG, były zarejestrowane jako przedsiębiorcy w KRS lub prowadziły działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu; w przypadku osób, które zamknęły działalność gospodarczą, Uczestnikiem projektu mogą być te osoby, jeśli minął okres co najmniej 12 miesięcy od dnia zamknięcia działalności gospodarczej do dnia poprzedzającego przystąpienie do projektu.