Rekrutacja - zakończona z dniem 27.01.2022

 

INFORMACJA Z DNIA 01.06.2022

W dniu 01.06.2022 zamieszczamy listę kandydatów na uczestników projektu w ramach V rundy.

LISTA DO POBRANIA

 

INFORMACJA Z DNIA 27.05.2022

Szanowni Państwo, 

Publikujemy listę indywidualnych numerów identyfikacyjnych wraz z terminami i godzinami spotkań z doradcą zawodowym (II etap rekrutacji).

Informacje zostały podane drogą telefoniczną oraz na wskazane adresy e-mail.

LISTA DO POBRANIA

 

INFORMACJA Z DNIA 27.05.2022

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż z dniem 27.05.2022r. Komisja Rekrutacyjna zakończyła ocenę formalną i merytoryczną  (I etap oceny) formularzy złożonych przez kandydatów w ramach V Rundy naboru do projektu „Dotacja – Firma - Sukces”

Lista kandydatów z informacją o uzyskanym wyniku (pozytywny/negatywny). – znajduje się TUTAJ

Informacje  wraz z kartami oceny merytorycznej dwóch oceniających zostaną przesłane. e- mailem dnia 27.05.2022 na adres podany w formularzu rekrutacyjnym

Jednocześnie informujemy, iż osoba, która otrzymała ocenę pozytywną, zostanie zaproszona na spotkanie z doradcą zawodowym

 

INFORMACJA Z DNIA 29.04.2022

Szanowni Państwo,

Zamieszczamy aktualizację regulaminu REKRUTACJI I PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PROJEKTU „Dotacja – Firma - Sukces” z dnia 27.04.2022.

Zmianie uległy zapisy

  • 10 Wsparcie szkoleniowe dla uczestników projektu

3.Nie jest dopuszczalna sytuacja polegająca na zwolnieniu Uczestnika z obowiązku udziału we wsparciu szkoleniowym w przypadku, gdy osoba posiada zaświadczenie potwierdzające zdobycie wymaganej wiedzy niezbędnej do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej. Wnioskodawca dopuszcza jedynie sytuację, w której zwalnia Uczestnika we wsparciu szkoleniowym,  w przypadku zrealizowania szkoleń dla zakładanej liczby uczestników tj. 42 osób. Uczestnik będzie zobowiązany do przedłożenia zaświadczenia o ukończeniu szkoleń w wymiarze nie mniejszym niż 40 godzin.

  • 16 Ogólne zasady przyznawania wsparcia pomostowego

2.      Wsparcie pomostowe w projekcie udzielane jest w postaci finansowego wsparcia  w wysokości do 1300,00 zł miesięcznie na Uczestnika Projektu. Udzielane jest przez okres  12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej. Wypłacane, co do zasady w miesięcznych ratach. Natomiast uczestnik, który założy działalność gospodarczą, a ramy czasowe projektu pozwolą na udzielenie wsparcia przez okres krótszy niż 12 miesięcy, wówczas we wniosku o przyznanie finansowego wsparcia pomostowego musi być wskazana odpowiednia ilość miesięcy.

  • 19 Umowa o przyznanie finansowego wsparcia pomostowego

7.      Po podpisaniu Umowy z Uczestnikiem Projektu w terminach w nich określonych, Beneficjent rozpoczyna wypłacanie rat wsparcia pomostowego. Co do zasady finansowe wsparcie pomostowe wypłacane jest w miesięcznych transzach, przez okres do 12 miesięcy liczony od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej. Dopuszczalna jest sytuacja, w której uczestnik otrzyma wsparcie odpowiednio dostosowane do ram czasowych projektu.

 

W dniu 29.04.2022 Informujemy, że V Runda naboru do projektu na 1 wolne miejsce z uwzględnieniem zapisów zmienionego regulaminu „Dotacja – Firma - Sukces” zostaje ogłoszona od 17.05.2022r. – 26.05.2022r.

Dokumenty rekrutacyjne, które wpłyną przed i po wyznaczonym terminie naboru nie będą rozpatrywane.

 

INFORMACJA Z DNIA 27.01.2022

W dniu 27.01.2022 zamieszczamy listę kandydatów na uczestników projektu w ramach IV rundy

LISTA DO POBRANIA

 

INFORMACJA Z DNIA 25.01.2022

W dniu 25.01.2022 zamieszczamy listę kandydatów na uczestników projektu w ramach III rundy

LISTA DO POBRANIA

 

INFORMACJA Z DNIA 24.01.2022

Szanowni Państwo, 

Publikujemy listę indywidualnych numerów identyfikacyjnych wraz z terminami i godzinami spotkań z doradcą zawodowym (II etap rekrutacji).

Informacje zostały podane drogą telefoniczną oraz na wskazane adresy e-mail.

LISTA DO POBRANIA

 

INFORMACJA Z DNIA 24.01.2022

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż z dniem 24.01.2022r. Komisja Rekrutacyjna zakończyła ocenę formalną i merytoryczną  (I etap oceny) formularzy złożonych przez kandydatów w ramach IV Rundy naboru do projektu „Dotacja – Firma - Sukces

Lista kandydatów z informacją o uzyskanym wyniku (pozytywny/negatywny). – znajduje się TUTAJ

Informacje wraz z kartami oceny merytorycznej dwóch oceniających zostaną przesłane e-mailem dnia 24.01.2022 na adres podany w formularzu rekrutacyjnym

Jednocześnie informujemy, iż wszystkie osoby, które otrzymały ocenę pozytywną, zostaną zaproszone na spotkanie z doradcą zawodowym.

 

INFORMACJA Z DNIA 21.01.2022

Szanowni Państwo,

Przedstawiamy listę  złożonych formularzy rekrutacyjnych z nadanymi Indywidualnymi Numerami Identyfikacyjnymi w ramach IV rundy.

Nadanie numeru nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału w kolejnych etapach rekrutacji.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z regulaminem  za dzień skutecznego doręczenia informacji Beneficjentowi uznaje się w przypadku przesyłki za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe – datę nadania (tj. datę stempla pocztowego);

W przypadku przesłania formularza w okresie do 20.01.2022 w powyższy sposób lista ulegnie aktualizacji.

Informujemy, że przystępujemy do oceny formalnej oraz merytorycznej złożonych formularzy.

Będziemy Państwa informować na bieżąco o prowadzonej ocenie zgodnie z zapisami regulaminu. 

LISTA DO POBRANIA

 
INFORMACJA Z DNIA 11.01.2022
Szanowni Państwo, 
Publikujemy listę indywidualnych numerów identyfikacyjnych wraz z terminami i godzinami spotkań z doradcą zawodowym (II etap rekrutacji).
Informacje zostały podane drogą telefoniczną oraz na wskazane adresy e-mail.

LISTA DO POBRANIA

 

INFORMACJA Z DNIA 10.01.2022

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż z dniem 10.01.2022r. Komisja Rekrutacyjna zakończyła ocenę formalną i merytoryczną  (I etap oceny) formularzy złożonych przez kandydatów w ramach III Rundy naboru do projektu „Dotacja – Firma - Sukces”

Lista kandydatów z informacją o uzyskanym wyniku (pozytywny/negatywny). – znajduje się TUTAJ

Informacje  wraz z kartami oceny merytorycznej dwóch oceniających zostaną przesłane. e- mailem dnia 10.01.2022 na adres podany w formularzu rekrutacyjnym

Jednocześnie informujemy, iż wszystkie osoby, które otrzymały ocenę pozytywną, zostaną zaproszone na spotkanie z doradcą zawodowym

 

W dniu 27.12.2021 Informujemy, że IV Runda naboru do projektu „Dotacja – Firma - Sukces” zostaje ogłoszona od 11.01.2022r. – 20.01.2022.

Termin składania dokumentów rekrutacyjnych: od 11.01.2022 – 20.01.2022 zgodnie z zapisami regulaminu.

Dokumenty rekrutacyjne, które wpłyną przed i po wyznaczonym terminie naboru nie będą rozpatrywane.

Szczegółowe informacje zostały zawarte w  DOKUMENTY W RAMACH PROJEKTU - WERSJE OBOWIĄZUJĄCE


INFORMACJA Z DNIA 23.12.2021

Szanowni Państwo,

Przedstawiamy listę  złożonych formularzy rekrutacyjnych z nadanymi Indywidualnymi Numerami Identyfikacyjnymi.

Nadanie numeru nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału w kolejnych etapach rekrutacji.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z regulaminem  za dzień skutecznego doręczenia informacji Beneficjentowi uznaje się w przypadku przesyłki za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe – datę nadania (tj. datę stempla pocztowego);

W przypadku przesłania formularza w okresie do 22.12.2021 w powyższy sposób lista ulegnie aktualizacji.

Informujemy, że przystępujemy do oceny formalnej oraz merytorycznej złożonych formularzy.

Będziemy Państwa informować na bieżąco o prowadzonej ocenie zgodnie z zapisami regulaminu. 

Szanowni Państwo,

Informujemy o zmianie z dnia 14.12.2021 regulaminu REGULAMINU REKRUTACJI I PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PROJEKTU „Dotacja – Firma - Sukces”.

Zmiana dotyczy zapisów § 16 Ogólne zasady przyznawania wsparcia pomostowego pkt 4. Każdy Uczestnik projektu, który otrzymał pozytywną decyzję, o przyznaniu wsparcia finansowego na założenie własnej działalności gospodarczej oraz zarejestrował działalność gospodarczą w ramach projektu ma możliwość ubiegać się o przyznanie wsparcia pomostowego tj. złożenia Wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego.

Ponadto dokonano zmiany w Załączniku nr 14 pkt.3 Wzór zestawienia rozliczenia wsparcia pomostowego poprzez dodanie kolumny zawierającej kwotę netto dokumentu.

Zmiana ta ma zastosowanie do wszystkich uczestników oraz kandydatów ubiegających się o udział w projekcie.

UWAGA! ZMIENIONY REGULAMIN POBIERZ

W dniu 07.12.2021 zamieszczamy listę kandydatów na uczestników projektu w ramach II rundy

LISTA DO POBRANIA

 
 
Szanowni Państwo, 
Publikujemy listę indywidualnych numerów identyfikacyjnych wraz z terminami i godzinami spotkań z doradcą zawodowym (II etap rekrutacji).
Informacje zostały podane drogą telefoniczną oraz na wskazane adresy e-mail.
 
 

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż z dniem 24.11.2021r. Komisja Rekrutacyjna zakończyła ocenę formalną i merytoryczną  (I etap oceny) formularzy złożonych przez kandydatów w ramach I Rundy naboru do projektu „Dotacja – Firma - Sukces”

Lista kandydatów z informacją o uzyskanym wyniku (pozytywny/negatywny). – znajduje się TUTAJ

Informacje  wraz z kartami oceny merytorycznej dwóch oceniających zostaną przesłane. e- mailem dnia 24.11.2021 na adres podany w formularzu rekrutacyjnym

Jednocześnie informujemy, iż wszystkie osoby, które otrzymały ocenę pozytywną, zostaną zaproszone na spotkanie z doradcą zawodowym.

 

W dniu 16.11.2021 Informujemy, że III Runda naboru do projektu „Dotacja – Firma - Sukces” zostaje ogłoszona od 10.12.2021r. – 22.12.2021.

Termin składania dokumentów rekrutacyjnych: od 10.12.2021 – 22.12.2021 zgodnie z zapisami regulaminu.

Dokumenty rekrutacyjne, które wpłyną przed i po wyznaczonym terminie naboru nie będą rozpatrywane.

Szczegółowe informacje zostały zawarte w  DOKUMENTY W RAMACH PROJEKTU - WERSJE OBOWIĄZUJĄCE

 

Informacja z dnia 12.11.2021r.

Szanowni Państwo,

Przedstawiamy listę formularzy rekrutacyjnych z nadanymi Indywidualnymi Numerami Identyfikacyjnymi.

Nadanie numeru nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału w kolejnych etapach rekrutacji.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z regulaminem  za dzień skutecznego doręczenia informacji Beneficjentowi uznaje się w przypadku przesyłki za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe – datę nadania (tj. datę stempla pocztowego);

W przypadku przesłania formularza w okresie do 10.11.2021  w powyższy sposób lista ulegnie aktualizacji.

Informujemy, że przystępujemy do oceny formalnej oraz merytorycznej złożonych formularzy.

Będziemy Państwa informować na bieżąco o prowadzonej ocenie zgodnie z zapisami regulaminu. 

LISTA DO POBRANIA

 

W dniu 18.10.2021 zamieszczamy listę kandydatów na uczestników projektu w ramach I rundy

LISTA DO POBRANIA

 

Informacja z dnia 13.10.2021

Szanowni Państwo,

Zamieszczamy aktualizację regulaminu REKRUTACJI I PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PROJEKTU „Dotacja – Firma - Sukces” z dnia 11.10.2021.

Zaktualizowane zapisy w § 7 Pkt. 31 „W przypadku zaproszenia do rozmów mniej niż 14 osób w ramach danej rundy, dopuszcza się zwiększenie miejsc, o brakującą liczbę w kolejnej rundzie/rundach, która pozwoli na osiągnięcie wymaganej łącznej liczby 42 osób we wszystkich ogłaszanych rundach”.

Informujemy, że zmianie uległ formularz rekrutacji zmian w zakresie załącznika RODO.

Na stronie zamieszczamy obowiązujący formularz rekrutacji oraz regulamin.

Wcześniejsze wersje zostają przeniesione do Archiwum.

W dniu 13.10.2021 Informujemy, że II Runda naboru do projektu „Dotacja – Firma - Sukces” zostaje ogłoszona od 28.10.2021r. – 10.11.2021

Termin składania dokumentów rekrutacyjnych: od 28.10.2021 – 10.11.2021 zgodnie z zapisami regulaminu.

Dokumenty rekrutacyjne, które wpłyną przed i po wyznaczonym terminie naboru nie będą rozpatrywane.

Informujemy, że w dniu 21.10.2021 będą organizowane spotkania informacyjne dla osób zainteresowanych wzięciem udziału w projekcie.

Szczegóły w zakładce Spotkania informacyjne.

 

Informacja z dnia 07.10.2021

Szanowni Państwo, 
 
Publikujemy listę indywidualnych numerów identyfikacyjnych wraz z terminami i godzinami spotkań z doradcą zawodowym (II etap rekrutacji).
Informacje zostały podane drogą telefoniczną oraz na wskazane adresy e-mail.
 
 
 
Informacja z dnia 05.10.2021
 

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż z dniem 01.10.2021r. Komisja Rekrutacyjna zakończyła ocenę formalną i merytoryczną  (I etap oceny) formularzy złożonych przez kandydatów w ramach I Rundy naboru do projektu „Dotacja – Firma - Sukces”.

 Lista kandydatów z informacją o uzyskanym wyniku (pozytywny/negatywny). – znajduje się TUTAJ

Informacje  wraz z kartami oceny merytorycznej dwóch oceniających zostały przesłane. e- mailem dnia 04.10.2021 na adres podany w formularzu rekrutacyjnym

Jednocześnie informujemy, iż wszystkie osoby, które otrzymały ocenę pozytywną, zostaną zaproszone na spotkanie z doradcą zawodowym.

 

Informacja z dnia 17.09.2021r.

Szanowni Państwo,

Przedstawiamy listę formularzy rekrutacyjnych z nadanymi Indywidualnymi Numerami Identyfikacyjnymi.

Nadanie numeru nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału w kolejnych etapach rekrutacji.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z regulaminem  za dzień skutecznego doręczenia informacji Beneficjentowi uznaje się w przypadku przesyłki za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe – datę nadania (tj. datę stempla pocztowego);

W przypadku przesłania formularza w okresie do 16.09.2021  w powyższy sposób lista ulegnie aktualizacji.

Informujemy, że przystępujemy do oceny formalnej oraz merytorycznej złożonych formularzy.

Będziemy Państwa informować na bieżąco o prowadzonej ocenie zgodnie z zapisami regulaminu. 

 

Lista formularzy rekrutacyjnych POBIERZ

 

Informacja z dnia 18.08.2021r.

Informujemy, że w dniu 18.08.2021r. zamieszczamy dokumenty rekrutacyjne wraz z załącznikami dotyczące projektu „Dotacja Firma Sukces”. Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją.

 

Informujemy, że I Runda naboru do projektu „Dotacja – Firma - Sukces” zostaje ogłoszona od 06.09.2021r.

Termin składania dokumentów rekrutacyjnych: od 06.09.2021 – 16.09.2021 zgodnie z zapisami regulaminu.

Dokumenty rekrutacyjne, które wpłyną przed i po wyznaczonym terminie naboru nie będą rozpatrywane.

Informujemy, że w dniu 24.08.2021 będzie organizowane spotkanie informacyjne dla osób zainteresowanych wzięciem udziału w projekcie.

Szczegóły w zakładce „Spotkania informacyjne”.

DOKUMENTY W RAMACH PROJEKTU - WERSJE OBOWIĄZUJĄCE:

- Regulamin POBIERZ

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 Szczegółowy opis sektorów wykluczonych z możliwości ubiegania się o otrzymanie wsparcia.docx POBIERZ

2. Załącznik nr 2 Formularz rekrutacyjny z załącznikami RODO.docx POBIERZ

2. Załącznik nr 2 Formularz rekrutacyjny z załącznikami RODO.pdf POBIERZ

3. Załącznik nr 3 Dokumenty poświadczające status imigranta i reemigranta.docx POBIERZ

4. Załącznik nr 4 Karta oceny Formalnej Formularza Rekrutacyjnego.docx POBIERZ

4. Załącznik nr 4 Karta oceny Formalnej Formularza Rekrutacyjnego.pdf POBIERZ

5. Załącznik nr 5 Karta Oceny Merytorycznej Formularza Rekrutacyjnego.docx POBIERZ

5. Załącznik nr 5 Karta Oceny Merytorycznej Formularza Rekrutacyjnego.pdf POBIERZ

6. Załącznik nr 6 Formularz oceny i diagnozy potrzeb szkoleniowych.docx POBIERZ

6. Załącznik nr 6 Formularz oceny i diagnozy potrzeb szkoleniowych.pdf POBIERZ

7. Załącznik nr 7 Wzór umowy o świadczenie usług szkoleniowych.docx POBIERZ

7. Załącznik nr 7 Wzór umowy o świadczenie usług szkoleniowych.pdf POBIERZ

8. Załącznik nr 8 Wzór wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości i biznesplan.docx POBIERZ

8. Załącznik nr 8 Wzór wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości i biznesplan.pdf POBIERZ

8. Załącznik nr 8b Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym.docx POBIERZ

8. Załącznik nr 8b Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym.pdf POBIERZ

8. Załącznik nr 8c Formularz info przedstaw przy ubieganiu się o pomoc.xlsx POBIERZ

8. Załącznik nr 8d Szczegółowe zestawienie towarów i usług przewidzianych do zakupienia w ramach realizacji biznesplanu.docx POBIERZ

8. Załącznik nr 8d Szczegółowe zestawienie towarów i usług przewidzianych do zakupienia w ramach realizacji biznesplanu.pdf POBIERZ

8. Załącznik nr 8f Zbiór oświadczeń.docx POBIERZ

8. Załącznik nr 8f Zbiór oświadczeń.pdf POBIERZ

9. Załącznik nr 9 KARTA OCENY FORMALNEJ WNIOSKU O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I BIZNESPLANU POBIERZ

9. Załącznik nr 9 KARTA OCENY FORMALNEJ WNIOSKU O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I BIZNESPLANU

POBIERZ

10. Załącznik nr 10 KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O PRZYZNANIE ŚRODKÓW NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I BIZNESPLANU POBIERZ

10. Załącznik nr 10 KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O PRZYZNANIE ŚRODKÓW NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I BIZNESPLANU POBIERZ

11. Załącznik nr 11 Wzór umowy NA OTRZYMANIE WSPARCIA FINANSOWEGO POBIERZ

11. Załącznik nr 11 Wzór umowy NA OTRZYMANIE WSPARCIA FINANSOWEGO POBIERZ

11. Załącznik nr 11 pkt. 4 Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym POBIERZ

11. Załącznik nr 11 pkt. 4 Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym POBIERZ

11. Załącznik nr 11 pkt. 5 Formularz info przedstaw przy ubieganiu się o pomoc POBIERZ

12. Załącznik nr 12 wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego POBIERZ

12. Załącznik nr 12 wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego POBIERZ

12. Załącznik nr 12 pkt. 1 Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym POBIERZ

12. Załącznik nr 12 pkt. 1 Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym POBIERZ

12. Załącznik nr 12 pkt. 2 Formularz info przedstaw przy ubieganiu się o pomoc POBIERZ

13. ZAŁĄCZNIK NR 13 KARTA OCENY FORMALNO-MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O PRZYZNANIE WSPARCIA POMOSTOWEGO POBIERZ

13. ZAŁĄCZNIK NR 13 KARTA OCENY FORMALNO-MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O PRZYZNANIE WSPARCIA POMOSTOWEGO POBIERZ

14. Załącznik nr 14 wzór umowy o przyznanie wsparcia pomostowego POBIERZ

14. Załącznik nr 14 wzór umowy o przyznanie wsparcia pomostowego POBIERZ

14. Załącznik nr 14 pkt. 4 Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym POBIERZ

14. Załącznik nr 14 pkt. 4 Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym POBIERZ

14. Załącznik nr 14 pkt. 5 Formularz info przedstaw przy ubieganiu się o pomoc POBIERZ

14. Załącznik nr 14 pkt. 3 Wzór zestawienia rozliczenia wsparcia pomostowego_15.12.2021 POBIERZ

14. Załącznik nr 14 pkt. 3 Wzór zestawienia rozliczenia wsparcia pomostowego_15.12.2021 POBIERZ

 

ARCHIWUM

Dokumenty:

- Regulamin POBIERZ

- Regulamin POBIERZ

- Regulamin POBIERZ

Załączniki:

2. Załącznik nr 2 Formularz rekrutacyjny z załącznikami RODO.docx POBIERZ

2. Załącznik nr 2 Formularz rekrutacyjny z załącznikami RODO.pdf POBIERZ

8. Załącznik nr 8f Zbiór oświadczeń.docx POBIERZ

8. Załącznik nr 8f Zbiór oświadczeń.pdf POBIERZ

14. Załącznik nr 14 pkt. 3 Wzór zestawienia rozliczenia wsparcia pomostowego POBIERZ

14. Załącznik nr 14 pkt. 3 Wzór zestawienia rozliczenia wsparcia pomostowego POBIERZ