W tej sekcji znajdą Państwo informacje o planowanych formach wsparcia dla uczestników

Działania projektowe zakładają kompleksowe działania z zakresu wsparcia rodziny i wsparcia systemu pieczy zastępczej od 01.01-31.12.2019 zgodnie z ustawą z dnia 9 VI. 2011r. o wspieraniu rodziny..) m.in. poprzez realizację zaplanowanych form wsparcia :

 ·         Punkt Wsparcia Rodziny - Realizacja wsparcia asystenta rodzinnego

·         Punkt Wsparcia Rodziny – poradnictwo specjalistyczne

·         Punkt Wsparcia Rodziny - Realizacja zajęć terapii rodzinnej oraz wsparcie terapeuty uzależnień i mediacje

·         Punkt Wsparcia Pieczy Zastępczej - Wsparcie w procesie usamodzielniania - Gra symulacyjna ,,Krok w przyszłość"

·         Punkt Wsparcia Rodziny - grupy wsparcia, grupy samopomocowe oraz warsztaty dla rodziców z dziećmi

·         Punkt Wsparcia Pieczy Zastępczej –warsztaty rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej

Opis form wsparcia dostępnych dla uczestników w ramach projektu:

1.    Punkt Wsparcia Rodziny - Realizacja wsparcia asystenta rodzinnego

W ramach zadania wsparciem asystenta rodziny zostanie objętych 7 rodzin. Celem pracy asystenta rodziny będzie poprawa sytuacji życiowej 7 rodzin objętych usługą, w tym w szczególności  stworzenie optymalnych warunków służących wychowaniu dzieci i pokonywaniu bieżących problemów rodziny, nabycie i doskonalenie  umiejętności społecznych  rodziców i zwiększenie kompetencji rodzicielskich. Asystent będzie pracował z rodziną w miejscu jej zamieszkania lub innym miejscu uzgodnionym  z rodziną.​

Realizacja zadania od 01.02.2019-31.12.2019

 

2. Punkt Wsparcia Rodziny – poradnictwo specjalistyczne

W ramach zadania zaplanowane jest wsparcie z zakresu świadczenia:

- pomocy prawnej – indywidualne konsultacje

- poradnictwa prawno – obywatelskiego - indywidualne konsultacje

- poradnictwa zawodowego - indywidualne konsultacje

Spotkania będą odbywać się w wyznaczonych dniach i godzinach ​według potrzeb i możliwości uczestników projektu.

Realizacja zadania od 01.02.2019-31.12.2019

3. Punkt Wsparcia Rodziny - Realizacja zajęć terapii rodzinnej oraz wsparcie terapeuty uzależnień i mediacje

 W ramach zadania realizowane będą następujące formy wsparcia:

 A. Socjoterapia grupowa  dla ok. 10-12 rodzin – zajęcia grupowe

B. Terapia rodzinna z psychologiem dla ok. 12 rodzin – zajęcia grupowe

C. Zajęcia uzupełniające terapię rodziną z pedagogiem dla  ok. 10-12 rodzin z dziećmi w wieku szkolnym – zajęcia grupowe

D. Zajęcia terapeutyczne dla osób i członków rodzin z problemami alkoholowymi i/lub współuzależnieniem – spotkania grupowe i indywidualne  dla około 12 osób w tym dzieci z uzależnionych od komputera, środków psychoaktywnych – zajęcia grupowe oraz indywidualne konsultacje

E. Mediator – zajęcia grupowe

Realizacja zadania od 01.02.2019-31.12.2019

4. Punkt Wsparcia Pieczy Zastępczej - Wsparcie w procesie usamodzielniania - Gra symulacyjna ,,Krok w przyszłość"

 W ramach zadania wsparciem doradcy zawodowego, psychologa oraz coacha zostanie objętych 12 osób.  Celem zadania jest wzrost umiejętności społeczno-zawodowych umożliwiających młodzieży swobodne poruszanie się po rynku pracy z wykorzystaniem  narzędzi i metod pracy wypracowanych w ramach projektu INNOWACYJNY SYSTEM WSPARCIA WYCHOW. INSTYTUCJI PIECZY ZASTĘPCZEJ

Realizacja zadania: 01.03.2019-30.09.2019

 

5. Punkt Wsparcia Rodziny - grupy wsparcia, grupy samopomocowe oraz warsztaty dla rodziców z dziećmi

W ramach zadania zaplanowane są:

-  warsztaty dla rodziców z dziećmi
- organizacja grup wsparcia pod nadzorem psychologa
- organizacja grup samopomocowych pod nadzorem psychologa

Celem zadania jest przeciwdziałania izolacji rodzin

Realizacja zadania od 01.02.2019-31.12.2019

 

6. Punkt Wsparcia Pieczy Zastępczej –warsztaty rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej

Realizacja warsztatów dla 5 rodzin które sprawują  rodzinną pieczę zastępczą  celem rozwoju rodzinnej formy pieczy zastępczej. Przekazana wiedza podczas warsztatów wyposaży uczestników w wiedzę z zakresu wsparcia edukacyjnego, terapeutycznego, które ma charakter zintegrowany (uwzględnia potrzeby opiekunów, podopiecznych, oraz całego systemu jakim jest rodzina).

Realizacja zadania (01.04.2019-30.09.2019)