Witamy na stronie projektu pn. "Punkt Wsparcia Rodziny i Pieczy Zastępczej” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Znajdziecie tu Państwo wszystkie informacje związane z realizacją projektu.

Tytuł projektu: „Punkt Wsparcia Rodziny i Pieczy Zastępczej”  

Działania 9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych,
Poddziałanie 9.2.1  Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych – konkursy horyzontalne

Nr projektu: RPDS.09.02.01-02-0024/18

Wartość projektu: 429 281,25 zł

Dofinansowanie: 21 671,60 zł

Zasięg terytorialny: powiat kłodzki (Gmina Miejska Kłodzko)

Okres realizacji: 01.01.2019 roku – 31.12.2019 roku

Projekt realizowany w partnerstwie.

Liderem projektu jest Fundacja Razem z Wałbrzycha.

Partnerem projektu jest: Gmina Miejska Kłodzko

Realizatorem projektu  jest:  Ośrodek Pomocy Społecznej Kłodzko

Celem głównym projektu w okresie 01.01. 2019–31.12.2019, jest poprawa dostępu do usług społecznych ograniczających ubóstwo i wykluczenie społeczne 19 rodzin ,znajdujących się w szczególnej sytuacji zagrożenia utratą możliwości opieki nad dziećmi z powiatu kłodzkiego ,a także zwiększenie ilości miejsc świadczenia usług w rodzinnej pieczy zastępczej przy jednoczesnej pomocy w przygotowaniu do usamodzielnienia 12 dzieci i młodzieży powyżej 15 r.ż będących w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej w zakresie usług aktywnej integracji o charakterze społecznym  i zawodowym.

W ramach projektu realizowane będą następujące formy wsparcia:

  • Punkt Wsparcia Rodziny - Realizacja wsparcia asystenta rodzinnego

  • Punkt Wsparcia Rodziny – poradnictwo specjalistyczne

  • Punkt Wsparcia Rodziny - Realizacja zajęć terapii rodzinnej oraz wsparcie terapeuty uzależnień i mediacje

  • Punkt Wsparcia Pieczy Zastępczej - Wsparcie w procesie usamodzielniania - Gra symulacyjna ,,Krok w przyszłość"

  • Punkt Wsparcia Rodziny - grupy wsparcia, grupy samopomocowe oraz warsztaty dla rodziców z dziećmi

  • Punkt Wsparcia Pieczy Zastępczej –warsztaty rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej