W tej sekcji zamieszczamy dokumenty dla uczestników, które są niezbędne aby przystąpić do projektu.

Uczestniczką/Uczestnikiem Projektu może zostać osoba spełniająca następujące kryteria:

  • zamieszkuje teren: województwa dolnośląskiego
  • jest osobą zagrożoną ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osobą bezrobotną lub osobą bierną wymagającą aktywizacji społeczno – zawodowej i spełnia co najmniej jedną z poniższych przesłanek wykluczenia społecznego:

a) osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej,

b) osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym,

c) osoby z niepełnosprawnością – osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011r. Nr 231, poz. 1375)

d) członkowie gospodarstw domowych sprawujących opiekę nad osobą z niepełnosprawnościami, o ile co najmniej jeden z nich nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad osobą z niepełnosprawnościami
g) osoby odbywające karę pozbawienia wolności

i) osoby niesamodzielne,

j) osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego i realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020,

k) osoby korzystające z PO PŻ.

Weryfikacja kwalifikowalności udziału uczestników w projekcie będzie odbywała się na podstawie:

 a)urzędowego zaświadczenia lub oświadczenia uczestnika w przypadku osób zarejestrowanych  w PUP jako bezrobotne, a w przypadku osób z niepełnosprawnością - odpowiedniego orzeczenia lub innego dokumentu poświadczającego stan zdrowia;

b) oświadczenia w przypadku pozostałych osób, np. osób biernych zawodowo, które nie figurują

w publicznych rejestrach;

c) dokumentu wymienionego w załączniku nr 8 do regulaminu, tj. oświadczeń, zaświadczeń

 

Dokumenty do pobrania:

1. Regulamin projektu: POBIERZ

2. Formularz rekrutacyjny: POBIERZ

3. Załączniki nr 1,2,3 RODO: POBIERZ

4. Załącznik nr 4: POBIERZ

 

Uprzejmie informujemy, iż I runda -  nabór formularzy zgłoszeniowych wraz niezbędnymi załącznikami w okresie od  03.06.2020r. – 19.06. 2020r. zostaje uruchomiona. Zapraszamy do złożenia dokumentów.

Uprzejmie informujemy, iż II runda -  nabór formularzy zgłoszeniowych wraz niezbędnymi załącznikami w okresie od  22.06.2020 – 26.06.2020r. zostaje uruchomiona. Zapraszamy do złożenia dokumentów.

Uprzejmie informujemy, iż III runda -  nabór formularzy zgłoszeniowych wraz niezbędnymi załącznikami w okresie od  30.06.2020 – 01.07.2020r. zostaje uruchomiona. Zapraszamy do złożenia dokumentów.

Uprzejmie informujemy, iż IV runda -  nabór formularzy zgłoszeniowych wraz niezbędnymi załącznikami w okresie od  08.07.2020 – 15.07.2020 r. zostaje uruchomiona. Zapraszamy do złożenia dokumentów.

Uprzejmie informujemy, iż V runda -  nabór formularzy zgłoszeniowych wraz niezbędnymi załącznikami w okresie od  17.07.2020 – 26.07.2020 r. zostaje uruchomiona. Zapraszamy do złożenia dokumentów.

Uprzejmie informujemy, iż VI runda -  nabór formularzy zgłoszeniowych wraz niezbędnymi załącznikami w okresie od  04.08.2020 – 18.08.2020 r. zostaje uruchomiona. Zapraszamy do złożenia dokumentów.

Uprzejmie informujemy, iż VII runda – nabór formularzy zgłoszeniowych wraz z niezbędnymi załącznikami od 20.08.2020 - 28.08.2020r. zostaje uruchomiona. Zapraszamy do złożenia dokumentów.

Uprzejmie informujemy, iż VIII runda – nabór formularzy zgłoszeniowych wraz z niezbędnymi załącznikami od 01.09.2020 - 10.09.2020r. zostaje uruchomiona. Zapraszamy do złożenia dokumentów.

Uprzejmie informujemy, iż IX runda – nabór formularzy zgłoszeniowych wraz z niezbędnymi załącznikami od 15.09.2020 - 30.09.2020r. zostaje uruchomiona. Zapraszamy do złożenia dokumentów.

Uprzejmie informujemy, iż X runda – nabór formularzy zgłoszeniowych wraz z niezbędnymi załącznikami od 15.10.2020 - 31.10.2020r. zostaje uruchomiona. Zapraszamy do złożenia dokumentów.

Uprzejmie informujemy, iż XI runda - nabór formularzy zgłoszeniowych wraz z niezbędnymi załącznikami od 10.11.2020 - 30.11.2020r. zostaje uruchomiona. Zapraszamy do złożenia dokumentów.