W ramach projektu „Wiedza i praktyka krokiem do aktywności” realizujemy następujące formy wsparcia dla uczestników:

I Forma wsparcia: Aktywna integracja o charakterze społecznym - Poradnictwo psychologiczne - indywidualne konsultacje z psychologiem – Przeprowadzenie badania predyspozycji kandydata/tki do wzięcia udziału w projekcie w formie rozmów kwalifikacyjnych –
(2 h/os x 41osób,łącznie 82 godziny) oraz Poradnictwo psychologiczne - indywidualne konsultacje z psychologiem ( 6 h/os x 41 osób, łącznie 246 godzin), czyli całe wsparcie psychologa to 328 godzin, wsparcie dopasowane do potrzeb i oczekiwań Uczestników/Uczestniczek projektu. Podczas spotkań na bieżąco będą uzupełniane karty doradcze wraz z podpisem Uczestnika/Uczestniczek projektu oraz psychologa. W ramach zadania zapewniony będzie zwrot kosztów dojazdu.

II Forma wsparcia: Aktywna integracja o charakterze społecznym - Poradnictwo prawne - indywidualne konsultacje z prawnikiem – (średnio 6 h/os x 41 osób, łącznie 246 godzin), spotkania realizowane przez Prawnika, wsparcie dopasowane do potrzeb i oczekiwań Uczestników/Uczestniczek projektu. Podczas spotkań na bieżąco będą uzupełniane karty doradcze wraz z podpisem Uczestnika/Uczestniczek projektu oraz prawnika.

III Forma wsparcia: Aktywna integracja o charakterze zawodowym - poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy

- Poradnictwo zawodowe indywidualne spotkania (średnio 6h/os .x 41 osób, łącznie 246 godzin). Poradnictwo zawodowe będzie dostosowane do specyficznych potrzeb, kwalifikacji i doświadczenia zawodowego uczestników projektu. Podczas spotkań na bieżąco będą uzupełniane karty doradcze wraz z podpisem Uczestnika/Uczestniczek projektu oraz doradcy zawodowego. W ramach zadania zapewniony będzie zwrot kosztów dojazdu. Poradnictwo

- Kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy Pośrednictwo pracy ( średnio po 6h/os. x 41 osób, łącznie 246 godzin ). Pośrednictwo pracy będzie dostosowane do specyficznych potrzeb, kwalifikacji i doświadczenia zawodowego uczestników projektu. Podczas spotkań na bieżąco będą uzupełniane karty doradcze wraz z podpisem Uczestnika/Uczestniczek projektu oraz pośrednika. W ramach zadania zapewniony będzie zwrot kosztów dojazdu.

IV Forma wsparcia: Aktywna integracja o charakterze społecznym - indywidualne wsparcie coacha – wsparcie (średnio 10h/os x 41 osób, łącznie 410 godzin). Spotkania realizowane przez Coacha, wsparcie dopasowane do potrzeb i oczekiwań Uczestników/Uczestniczek projektu. Podczas spotkań na bieżąco będą uzupełniane karty doradcze wraz z podpisem Uczestnika/Uczestniczek projektu oraz Coacha. W ramach zadania zapewniony będzie zwrot kosztów dojazdu.

V Forma wsparcia: Aktywna integracja o charakterze zawodowym - Kursy i szkolenia umożliwiające podniesienie kwalifikacji, kompetencji zawodowych lub umiejętności pożądanych na rynku pracy – zapewnienie wsparcia 33 uczestnikom projektu ( 5 dni szkoleniowych x 8 godzin, czyli 40 godzin /osobę ) w tym zdobycie kwalifikacji zawodowych w zakresie m.in: - branż, w których wykonuje się zawody wynikające z potrzeb lokalnego rynku pracy zidentyfikowane na podstawie ogólnodostępnych danych. W ramach zadania zapewniony zwrot kosztów dojazdu oraz wypłata stypendium szkoleniowego.

VI Forma wsparcia: Aktywna integracja o charakterze zawodowym - Staże zawodowe

6.1. Czas realizacji staży: 4 miesiące (tygodniowo: 5 dni x 8 godz./dzień., w przypadku niepełnosprawnych do 7h/dzień). Staże/praktyki zawodowe zapewnią zdobycie doświadczenia zawodowego w zakresie zgodnym z IPD oraz branż, w których wykonuje się zawody wynikające z potrzeb lokalnego rynku pracy. W ramach zadania zapewniony zwrot kosztów badań lekarskich, ubezpieczenie NNW oraz wypłata stypendium stażowe. Wsparcie dla 33 uczestników.

6.2. Dla Pracodawców przyjmujących na staż Wnioskodawca zapewnił: Refundację dodatku do wynagrodzenia opiekuna stażysty – 250,00 zł/m-c:

6.2.1. Zasady wynagrodzenia opiekuna stażysty będą uregulowane w porozumieniu lub umowie pomiędzy podmiotem kierującym na staż (Beneficjentem) a podmiotem przyjmującym na staż. Dokument ten będzie regulował zasady refundacji wynagrodzenia opiekuna stażysty z określeniem dokumentów składanych wraz z wnioskiem o refundację oraz dokumentów, którymi powinien dysponować przyjmujący na staż w przypadku kontroli przeprowadzanych przez organizatora stażu lub organy uprawnione.

6.2.2. Funkcję opiekuna stażysty może pełnić wyłącznie osoba posiadająca co najmniej sześciomiesięczny staż pracy na danym stanowisku, na którym odbywa się staż lub co najmniej dwunastomiesięczne doświadczenie w branży/dziedzinie, w jakiej realizowany jest staż

6.2.3. Koszty wynagrodzenia opiekuna stażysty są kwalifikowalne, o ile wynikają z założeń porozumienia w sprawie realizacji stażu i uwzględniają jedną z poniższych opcji:

a) refundację podmiotowi przyjmującemu na staż części dotychczasowego wynagrodzenia opiekuna stażysty w przypadku częściowego zwolnienia go od obowiązku świadczenia pracy na rzecz realizacji zadań związanych z opieką nad stażystą/ grupą stażystów w wysokości nie większej niż 250 zł brutto miesięcznie za opiekę nad pierwszym stażystą i nie więcej niż 250 zł brutto miesięcznie za każdego kolejnego stażystę, przy czym opiekun może otrzymać refundację za opiekę nad maksymalnie 3 stażystami (kwoty wynagrodzenia opiekuna stażysty, o których mowa w podpunkcie, nie uwzględniają kosztów po stronie pracodawcy);

b) refundację podmiotowi przyjmującemu na staż dodatku do wynagrodzenia opiekuna stażysty w sytuacji, gdy nie został zwolniony od obowiązku świadczenia pracy na rzecz realizacji zadań związanych z opieką nad stażystą/ grupą stażystów w wysokości nie większej niż 250 zł brutto miesięcznie za opiekę nad pierwszym stażystą i nie więcej niż 250 zł brutto miesięcznie za każdego kolejnego stażystę, przy czym opiekun może otrzymać refundację za opiekę nad maksymalnie 3 stażystami (kwoty wynagrodzenia opiekuna stażysty, o których mowa w podpunkcie, nie uwzględniają kosztów po stronie pracodawcy).

W ramach realizacji staży zawodowych Wnioskodawca zagwarantował każdemu Uczestnikowi/ Uczestniczce: Wsparcie w postaci wydatków związanych z odbywaniem stażu (np. koszty wyposażenia stanowiska pracy w niezbędne materiały i narzędzia dla stażysty, koszty eksploatacji, materiałów i narzędzi, szkolenia BHP stażysty itp. dla 33 osób x koszt zgodnie ze wskazaniem w umowie. Wsparcie odbywać się będzie na podstawie odrębnej umowy w której zostanie przedstawiona szczegółowa specyfikacja dotycząca wydatków związanych z odbywaniem stażu przez Uczestnika/Uczestniczkę.

 

Dokumenty do pobrania (Docx/PDF) dla osób ubiegających się o staże zawodowe:

Umowa trójstronna - staże POBIERZ

Umowa trójstronna - staże POBIERZ

Wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu POBIERZ

Wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu POBIERZ

Zał. nr 1 - Program stażu POBIERZ

Zał. nr 1 - Program stażu POBIERZ

Zał. nr 2 - Dziennik stażu POBIERZ

Zał. nr 2 - Dziennik stażu POBIERZ

Zał. nr 3 - Lista obecności POBIERZ

Zał. nr 3 - Lista obecności POBIERZ

Zał. nr 4 - Zaświadczenie o ukończonym stażu POBIERZ

Zał. nr 4 - Zaświadczenie o ukończonym stażu POBIERZ

Zał. nr 5 - Oświadczenie Stażysty - zgłoszenie do ZUS POBIERZ

Zał. nr 5 - Oświadczenie Stażysty - zgłoszenie do ZUS POBIERZ

Zał. nr 6 - RODO POBIERZ

Zał. nr 6 - RODO POBIERZ

Zał. nr 7 - Wniosek o rozliczenie kosztów organizacji stażu POBIERZ

Zał. nr 7 - Wniosek o rozliczenie kosztów organizacji stażu POBIERZ

Zał. nr 8 - Oświadczenie - Opiekun POBIERZ

Zał. nr 8 - Oświadczenie - Opiekun POBIERZ

Zał. nr 9 - Oświadczenie COVID-19 POBIERZ

Zał. nr 9 - Oświadczenie COVID-19 POBIERZ

Zał. nr 10 - Oświadczenie - pracodawca COVID-19 POBIERZ

Zał. nr 10 - Oświadczenie - pracodawca COVID-19 POBIERZ

Zał. nr 11 - Sprawozdanie po zakończonym stażu - wzór POBIERZ

Zał. nr 11 - Sprawozdanie po zakończonym stażu - wzór POBIERZ

Zał. nr 12 - Opinia po zakończonym stażu POBIERZ

Zał. nr 12 - Opinia po zakończonym stażu POBIERZ