W tej sekcji zamieszczamy dokumenty dla uczestników oraz Pracodawców, które są niezbędne aby przystąpić do projektu.

Uczestniczką/Uczestnikiem Projektu może zostać osoba spełniająca następujące kryteria:

· zamieszkuje teren: powiatu wałbrzyskiego, miasta Wałbrzych, dzierżoniowskiego

· jest osobą zagrożoną ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osobą bezrobotną lub osobą bierną wymagającą aktywizacji społeczno – zawodowej i spełnia co najmniej jedną z poniższych przesłanek wykluczenia społecznego:

1. a) osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej,

2. b) osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym,

3. c) osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo – wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

4. d) osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2014r. poz. 382),

5. e) osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.),

6. f) osoby z niepełnosprawnością – osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011r. Nr 231, poz. 1375)
g) rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z rodziców lub opiekunów nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością,

7. i) osoby niesamodzielne,

8. j) osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego i realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020,

9. k) osoby korzystające z PO PŻ.

Weryfikacja kwalifikowalności udziału uczestników w projekcie będzie odbywała się na podstawie:

 a)urzędowego zaświadczenia lub oświadczenia uczestnika w przypadku osób zarejestrowanych  w PUP jako bezrobotne, a w przypadku osób z niepełnosprawnością - odpowiedniego orzeczenia lub innego dokumentu poświad. stan zdrowia;

b) oświadczenia w przypadku pozostałych osób, np. osób biernych zawodowo, które nie figurują

w publicznych rejestrach;

c) innych zaświadczeń/oświadczeń w przypadku os fizycznych możliwych do objęcia wsparciem w ramach projektu.


DOKUMENTY DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU

 Obraz1Obraz2Obraz3Obraz4Obraz5Obraz6Obraz7Obraz8

 

Zgodnie z treścią regulaminu rekrutacji Fundacja „Razem” informuje

II runda – nabór formularzy zgłoszeniowych wraz niezbędnymi załącznikami w okresie od 20.12.2019r. – 30.12.2019r. zostaje uruchomiona

 

Szanowni Państwo,

Szanowni Państwo,

W związku z uzyskaniem zgody przez IP w zakresie okresu realizacji projektu oraz obszaru realizacji wprowadza się powyższe zmiany. Okres realizacji projektu od 01.10.2019 – 31.03.2021 oraz poszerzony obszar o powiat kamiennogórski, ząbkowicki, wrocławski oraz m. Wrocław.

 

Ponadto wprowadzono kolejne nabory formularzy zgłoszeniowych.

III runda - nabór formularzy zgłoszeniowych wraz niezbędnymi załącznikami w okresie od  02.01.2020r. – 22.01. 2020r.

IV runda - - nabór formularzy zgłoszeniowych wraz niezbędnymi załącznikami w okresie od  23.01.2020r. – 05.02. 2020r.

V runda - - nabór formularzy zgłoszeniowych wraz niezbędnymi załącznikami w okresie od  06.02. 2020r. – 20.02.2020

VI runda - nabór formularzy zgłoszeniowych wraz niezbędnymi załącznikami w okresie od  21.02. 2020r. – 10.03.2020

DO POBRANIA ZMIENIONY REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

 

W dniu 28.04.2020 wprowadza się kolejne nabory formularzy zgłoszeniowych

VII runda -  nabór formularzy zgłoszeniowych wraz niezbędnymi załącznikami w okresie od  05.05.2020r. – 22.05. 2020r.

VIII runda -  nabór formularzy zgłoszeniowych wraz niezbędnymi załącznikami w okresie od  25.05.2020r. – 28.05. 2020r.

IX runda -  nabór formularzy zgłoszeniowych wraz niezbędnymi załącznikami w okresie od  15.06.2020r. – 16.06. 2020r.

X runda -  nabór formularzy zgłoszeniowych wraz niezbędnymi załącznikami w okresie od  19.06.2020r. – 24.06. 2020r

XI runda - nabór formularzy zgłoszeniowych wraz niezbędnymi załącznikami w okresie od  22.07.2020r. – 29.07. 2020r

XII runda - nabór formularzy zgłoszeniowych wraz niezbędnymi załącznikami w okresie od  25.08.2020r. – 28.08. 2020r 
 

Poniżej zamieszczamy zmieniony regulamin

Regulamin projektu

Regulamin regulamin projektu XI runda DO POBRANIA

Regulamin regulamin projektu XII runda DO POBRANIA

 

XIII runda - nabór formularzy zgłoszeniowych wraz niezbędnymi załącznikami w okresie od  17.09.2020r. – 21.09. 2020r 

Regulamin regulamin projektu XIII runda DO POBRANIA

 

XIV runda - nabór formularzy zgłoszeniowych wraz niezbędnymi załącznikami w okresie od  30.10.2020r. – 03.11. 2020r 

Regulamin regulamin projektu XIII runda DO POBRANIA

 

XV runda - nabór formularzy zgłoszeniowych wraz niezbędnymi załącznikami w okresie od  17.02.2021r. – 25.02. 2021r 

Regulamin regulamin projektu XV runda DO POBRANIA

 

 

 

Uwaga Pracodawcy!

I nabór na zatrudnienie subsydiowane zostaje uruchomiony

I runda – nabór wniosków w okresie od 06.07.2020r. – 08.07.2020r.

Regulamin do pobrania

Wniosek do pobrania

Pomoc de minimis_ załącznik do pobrania

 

Uwaga Pracodawcy!

VI nabór dotyczący doposażenia/wyposażenia do stanowiska pracy wraz subsydiowanym zatrudnieniem zostaje uruchomiony

VI runda – nabór wniosków w okresie od 07.07.2020r. – 15.07.2020r.

Regulamin do pobrania

 

Uwaga Pracodawcy!

VII nabór dotyczący doposażenia/wyposażenia do stanowiska pracy wraz subsydiowanym zatrudnieniem zostaje uruchomiony

VII runda – nabór wniosków w okresie od 24.07.2020r. – 30.07.2020r.

Regulamin do pobrania