W tej sekcji zamieszczamy dokumenty dla uczestników, które są niezbędne aby przystąpić do projektu.

 

Uczestniczką/Uczestnikiem Projektu może zostać osoba spełniająca następujące kryteria:

 • zamieszkuje teren: powiatu wałbrzyskiego, kłodzkiego, miasta Wałbrzych, dzierżoniowskiego, kamiennogórskiego oraz  ząbkowickiego;
 • jest osobą zagrożoną ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osobą bezrobotną lub osobą bierną wymagającą aktywizacji społeczno – zawodowej i spełnia co najmniej jedną z poniższych przesłanek wykluczenia społecznego:
 1. a) osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej,
 2. b) osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym,
 3. c) osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo – wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 4. d) osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2014r. poz. 382),
 5. e) osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.),
 6. f) osoby z niepełnosprawnością – osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011r. Nr 231, poz. 1375)
  g) rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z rodziców lub opiekunów nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością,
 7. i) osoby niesamodzielne,
 8. j) osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego i realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020,
 9. k) osoby korzystające z PO PŻ.

Weryfikacja kwalifikowalności udziału uczestników w projekcie będzie odbywała się na podstawie:

 a)urzędowego zaświadczenia lub oświadczenia uczestnika w przypadku osób zarejestrowanych  w PUP jako bezrobotne, a w przypadku osób z niepełnosprawnością - odpowiedniego orzeczenia lub innego dokumentu poświad. stan zdrowia;

 1. b) oświadczenia w przypadku pozostałych osób, np. osób biernych zawodowo, które nie figurują

w publicznych rejestrach;

 1. c) innych zaświadczeń/oświadczeń w przypadku os fizycznych możliwych do objęcia wsparciem w ramach projektu.

Dokumenty do pobrania:

1.Regulamin projektu POBIERZ

1a Regulamin_projektu_9.1_z_dnia_12.08.2019 POBIERZ
1b Zmiana_regulaminu_-_informacja_z_dnia_12.08.2019_1 POBIERZ
1c Regulamin_projektu_9.1_z_dnia_01.12.2019 POBIERZ
1d Zmiana_regulaminu_uczestnictwa_-_informacja_z_dnia_01.12.2019 POBIERZ
1e Regulamin_projektu_9.1_z_dnia_07.01.2020 POBIERZ
1f Zmiana regulaminu uczestnictwa - informacja z dnia 07.01.2020 POBIERZ
1g Regulamin_projektu_9.1_z_dnia_03.02.2020 POBIERZ
1h Zmiana regulaminu uczestnictwa - informacja z dnia 03.02.2020 POBIERZ
1i Regulamin_projektu_9.1_z_dnia_10.04.2020 POBIERZ
1j Zmiana_regulaminu_uczestnictwa_-_informacja_z_dnia_10.04.2020 POBIERZ
1k Zmiana_regulaminu_uczestnictwa_ zmiana_informacja_z_dnia_28.04.2020 POBIERZ
1l Regulamin_projektu_9.1_z dnia 28.04.2020 POBIERZ
        1m Regulamin_projektu_9.1_z dnia 17.06.2020 POBIERZ
1n Zmiana_regulaminu_uczestnictwa_ zmiana_informacja_z_dnia_17.06.2020 POBIERZ
1o Regulamin_projektu_9.1_z dnia 29.07.2020 POBIERZ
1p Zmiana_regulaminu_uczestnictwa zmiana_informacja_z_dnia_29.07.2020 POBIERZ
1r Regulamin_projektu_9.1_z dnia 13.11.2020 POBIERZ
1s Zmiana_regulaminu_uczestnictwa_zmiana_informacja_z_dnia_13.11.2020 POBIERZ
1t Regulamin_projektu_9.1_z dnia 20.11.2020 POBIERZ
1u. Zmiana_regulaminu_uczestnictwa_ zmiana_informacja_z_dnia_20.11.2020 POBIERZ
1v Regulamin_projektu_9.1_z dnia 27.11.2020 POBIERZ
1w Zmiana_regulaminu_uczestnictwa_ zmiana_informacja_z_dnia_27.11.2020 POBIERZ
1x Regulamin_projektu_9.1_z dnia 12.01.2021 POBIERZ
1y Zmiana regulaminu uczestnictwa -Informacja z dnia 12 01 2021 POBIERZ
 
 Formularz rekrutacyjny - POBIERZ
 
 1. Załączniki 1,2,3 RODO - POBIERZ
 2. Załącznik nr 4 - POBIERZ
 3. Oświadczenie bierni zawodowo - POBIERZ
 4. Oświadczenie mechanizm - POBIERZ
 5. Ankieta potrzeb i oczekiwań - POBIERZ
 6. Regulamin doposażenia/wyposażenia miejsca pracy wraz z zatrudnieniem subsydiowanym - POBIERZ
8a Regulamin doposażenia/wyposażenia miejsca pracy wraz z zatrudnieniem subsydiowanym z dnia 22.07.2019 obowiązujący - POBIERZ
8b zmiana regulaminu - informacja - POBIERZ
8c Regulamin doposażenia/wyposażenia miejsca pracy wraz z zatrudnieniem subsydiowanym z dnia 01.12.2019 obowiązujący - POBIERZ
8d Zmiana regulaminu - informacja - POBIERZ
8e Regulamin doposażenia/wyposażenia miejsca pracy wraz z zatrudnieniem subsydiowanym z dnia 07.01.2020 obowiązujący - POBIERZ
8f Zmiana regulaminu - informacja - POBIERZ
 
 
9. Załącznik nr 1 do regulaminu karta oceny formalnej - POBIERZ
10. Załącznik nr 2 do regulaminu karta oceny merytorycznej - POBIERZ
11. Załącznik nr 3 do regulaminu wniosek o refundację - POBIERZ
12. Załącznik nr 4 do regulaminu oświadczenie o braku powiązań - POBIERZ
13. Załącznik nr 5 do regulaminu wniosek o zwrot doposażenia - POBIERZ
14. Zaświadczenie o pomocy de ministerstwa - POBIERZ
15. Załącznik nr 3 do wniosku - POBIERZ
16. Załącznik nr 4 do wnioski - POBIERZ
17. Zmiana specyfikacji - POBIERZ

Informujemy, iż ruszył II nabór składania wniosków w ramach Refundacji doposażenia/wyposażenia miejsca pracy w połączeniu z subsydiowanym zatrudnieniem. Termin składania wniosku w okresie od 2 września 2019 do 23 września 2019. Zapraszamy.

 

LISTA PODMIOTÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO OCENY MERYTORYCZNEJ UBIEGAJĄCYCH SIĘ O REFUNDACJĘ KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY W POŁĄCZENIU Z SUBSYDIOWANYM ZATRUDNIENIEM DLA SKIEROWANEGO UCZESTNIKA PROJEKTU PT. „BĄDŹ AKTYWNY – POSTAW NA SIEBIE!” - POBIERZ

 

LISTA PODMIOTÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO PODPISANIA UMOWY O REFUNDACJĘ KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA  PRACY W POŁĄCZENIU Z SUBSYDIOWANYM ZATRUDNIENIEM DLA SKIEROWANEGO UCZESTNIKA PROJEKTU PT. „BĄDŹ AKTYWNY – POSTAW NA SIEBIE!” - POBIERZ

 

Anulowanie rundy III w ramach naboru wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w połączeniu z subsydiowanym zatrudnieniem dla skierowanego uczestnika projektu pt. „Bądź aktywny - postaw na Siebie!”

02.10.2019 Fundacja „Razem” informuje, iż runda III  zostaje anulowana ze względu na dużą liczbę złożonych wniosków na kwotę przewyższającą wysokość środków finansowych którą Fundacja „Razem” dysponuje na ten cel.

Szczegółowych informacji można zasięgnąć telefonicznie - nr tel.: 74 666 30 06

 

Anulowanie rundy IV w ramach naboru wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska  pracy  w połączeniu z subsydiowanym zatrudnieniem dla skierowanego uczestnika projektu pt. „Bądź aktywny - postaw na Siebie!”
30.10.2019 Fundacja „Razem” informuje, iż runda IV zostaje anulowana ze względu na dużą liczbę złożonych wniosków na kwotę przewyższającą wysokość środków finansowych którą Fundacja „Razem” dysponuje na ten cel.
Szczegółowych informacji można zasięgnąć telefonicznie - nr tel.:  74 666 30 0

 

Informujemy, iż ruszył V nabór składania wniosków w ramach Refundacji doposażenia/wyposażenia miejsca pracy w połączeniu z subsydiowanym zatrudnieniem.

Termin składania wniosku w okresie od 9 do 10 stycznia 2020. Zapraszamy.

 

Informujemy, iż ruszył VI nabór składania wniosków w ramach Refundacji doposażenia/wyposażenia miejsca pracy w połączeniu z subsydiowanym zatrudnieniem.

Termin składania wniosku w dniach  10.02.2020 - 12.02.2020 Zapraszamy.

 

LISTA PODMIOTÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO OCENY MERYTORYCZNEJ UBIEGAJĄCYCH SIĘ O REFUNDACJĘ KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY W POŁĄCZENIU Z SUBSYDIOWANYM ZATRUDNIENIEM DLA SKIEROWANEGO UCZESTNIKA PROJEKTU PT. „BĄDŹ AKTYWNY – POSTAW NA SIEBIE!” II nabór - POBIERZ

 
LISTA PODMIOTÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO PODPISANIA UMOWY O REFUNDACJĘ KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA  PRACY W POŁĄCZENIU Z SUBSYDIOWANYM ZATRUDNIENIEM DLA SKIEROWANEGO UCZESTNIKA PROJEKTU PT. „BĄDŹ AKTYWNY – POSTAW NA SIEBIE!” - II nabór - POBIERZ
 

LISTA PODMIOTÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO OCENY MERYTORYCZNEJ UBIEGAJĄCYCH SIĘ O REFUNDACJĘ KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY W POŁĄCZENIU Z SUBSYDIOWANYM ZATRUDNIENIEM DLA SKIEROWANEGO UCZESTNIKA PROJEKTU PT. „BĄDŹ AKTYWNY – POSTAW NA SIEBIE!” V nabór - POBIERZ

 
LISTA PODMIOTÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO PODPISANIA UMOWY O REFUNDACJĘ KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA  PRACY W POŁĄCZENIU Z SUBSYDIOWANYM ZATRUDNIENIEM DLA SKIEROWANEGO UCZESTNIKA PROJEKTU PT. „BĄDŹ AKTYWNY – POSTAW NA SIEBIE!” V nabór - POBIERZ
 
LISTA PODMIOTÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO OCENY MERYTORYCZNEJ UBIEGAJĄCYCH SIĘ O REFUNDACJĘ KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY W POŁĄCZENIU Z SUBSYDIOWANYM ZATRUDNIENIEM DLA SKIEROWANEGO UCZESTNIKA PROJEKTU PT. „BĄDŹ AKTYWNY – POSTAW NA SIEBIE!” VI nabór - POBIERZ
 
LISTA PODMIOTÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO PODPISANIA UMOWY O REFUNDACJĘ KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA  PRACY W POŁĄCZENIU Z SUBSYDIOWANYM ZATRUDNIENIEM DLA SKIEROWANEGO UCZESTNIKA PROJEKTU PT. „BĄDŹ AKTYWNY – POSTAW NA SIEBIE!” VI nabór - POBIERZ
 
 
Zatrudnienie subsydiowane
1. Regulamin projektu POBIERZ
2. Karta oceny POBIERZ
3. Wniosek POBIERZ
4. Formularz pomocy de minimis POBIERZ
 

Informujemy, iż ruszył I nabór składania wniosków w ramach Refundacji Zatrudnienia Subsydiowanego dla skierowanego uczestnika projektu

Termin składania wniosku w okresie od 9 do 10 lipca  2020. Zapraszamy.

 

Informujemy, iż ruszyła I runda składania wniosków w ramach Refundacji Zatrudnienia Subsydiowanego dla skierowanego uczestnika projektu - runda dodatkowa

Termin składania wniosku w okresie od 17.11.2020 –23.11.2020r. Zapraszamy.

 

Zatrudnienie subsydiowane
1. Regulamin projektu POBIERZ
2. Karta oceny POBIERZ
3. Wniosek POBIERZ
4. Formularz pomocy de minimis POBIERZ