W tej sekcji zamieszczamy dokumenty dla uczestników, które są niezbędne aby przystąpić do projektu.

Uczestnikami projektu jest 30 osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w tym osób biernych oraz bezrobotnych sprofilowanych jako najbardziej oddalone od rynku pracy, zgodnie z Ustawą o promocji zatrudnienia, zamieszkujących  Boguszów Gorce w tym obszar objęty Lokalnym Programem Rewitalizacji w okresie od 01.09.2018 roku – 31.12.2019 r. Adresatami są osoby znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, w tym osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12.03.2004r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej  z wyżej wymienionych grup, które z różnych przyczyn pozostają bez zatrudnienia, bądź bez wystarczającego poziomu edukacji/przeszkolenia, by móc podjąć zatrudnienie.

Dokumenty do pobrania:

1. Regulamin projektu: POBIERZ

2. Formularz rekrutacyjny: POBIERZ

3. Oświadczenie uczestnika: POBIERZ

4. Oświadczenie uczestnika dotyczące danych osobowych: POBIERZ

5. Oświadczenie uczestnika - załącznik nr 3: POBIERZ

6. Klauzula informacyjna dla uczestników projektu: POBIERZ