W tej sekcji znajdą Państwo informacje o planowanych formach wsparcia dla uczestników

W ramach projektu prowadzona jest indywidualna i kompleksowa aktywizacja społeczno-zawodowa w oparciu o opracowany dla każdego uczestnika kontrakt socjalny oraz ścieżkę reintegracji i indywidualny plan działania. Uczestnicy zostaną skierowani na poniższe formy wsparcia, zgodnie z indywidualnymi predyspozycjami i potrzebami.​

Obligatoryjnymi formami wsparcia są:

      -  praca socjalna – kontrakt socjalny,

      -  poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy,

      -  trening kompetencji i umiejętności społecznych oraz grupowe wsparcie w zakresie podniesienia kompetencji           życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych,

      -  kursy i szkolenia,

      -  staże zawodowe

 

Opis form wsparcia dostępnych dla uczestników w ramach projektu:

​​1. Aktywna integracja o charakterze społecznym - Praca socjalna – kontrakt socjalny

Usługa aktywnej integracji o charakterze społecznym obejmująca podpisanie kontraktu socjalnego zaplanowanie ścieżki reintegracji oraz wsparcie uczestników w  ramach realizacji projektu, zgodnie z indywidualnymi potrzebami uczestników.

​2. Aktywna integracja o charakterze zawodowym: poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy

Poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy ma za zadanie wskazać uczestnikom indywidualną drogę rozwoju zawodowego, tak aby zmienić na stałe ich sytuację na rynku pracy. Poradnictwo zawodowe  prowadzone będzie w oparciu o metodę balansowania kompetencji (narzędzie rozwoju kariery)-opartą o rozszerzoną diagnozę klienta prowadzoną celem przeglądu i dokonanie analizy kompetencji potencjalnego pracownika.

​​3. Aktywna integracja o charakterze społecznym - Trening kompetencji i umiejętności społecznych oraz grupowe wsparcie w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych

Celem treningu kompetencji jest aktywizacja społeczna  poprzez wykorzystanie wiedzy i umiejętności  w zakresie rozwoju i doskonalenia umiejętności interpersonalnych

Podczas wsparcia uczestnicy  nauczą się jak dopasować  swoje umiejętności, kwalifikacje oraz predyspozycje do ofert i wymagań rynku pracy, dokonają bilansu swoich mocnych i słabych stron, określą swoją sylwetkę zawodową, nabędą wiedzę z zakresu metod i technik poszukiwania pracy, nawiążą kontakty pomocne w znalezieniu zatrudnienia, zapoznają się z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi rynku pracy i mechanizmami, które nim rządzą, dokonają analizy lokalnego rynku pracy.  

​4. Aktywna integracja o charakterze edukacyjnym - kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych

Udzielane uczestnikom kursów/szkoleń zawodowych zgodnie z indywidualnymi potrzebami określonymi w ścieżce reintegracji oraz Indywidualnym Planie Działania w tym:

zdobycie kwalifikacji zawodowych w zakresie m.in:

-branż wskazanych w załączniku do Regionalnej Strategii Innowacji

-branż, w których wykonuje się zawody związane z tzw. „zielonymi miejscami pracy” lub zawodach związanych z opieką nad osobami  w wieku starszym i z potrzebami osób starszych
- branż, zgodnych z oczekiwaniami pracodawców i dopasowanych do potrzeb lokalnego rynku pracy

. Szkolenia zostaną zakończone nabyciem odpowiednich zaświadczeń i certyfikatów potwierdzających nabyte kompetencje, kwalifikacje. 

​5. Aktywna integracja o charakterze zawodowym- staże zawodowe

Uczestnicy projektu nabędą nowe doświadczenie zawodowe na indywidualnie dopasowanych stażach

​6. Świadczenia pieniężne – zasiłki celowe

Uczestnicy projektu otrzymają zasiłki w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej